ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ


В съответствие с принципа за прозрачност и Регламент № 679/2016 от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/- София град в качеството на администратор на лични данни Ви предоставяме информация за начина, по който използваме, споделяме и съхраняваме Вашите лични данни.


Кои сме ние?

РЦПППО – София-град е юридическо лице, регистрирано в Регистър Булстат към Агенция по вписванията с БУЛСТАТ 175141707, седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Владово“ № 1.


Как можете да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас по предпочитан и удобен за Вас начин, а именно: на имейл – administracia@rcsf.bg, както и на телефон 02/8780234. Ако предпочитате да се видите с длъжностното лице по защита на данните, можете да уговорите среща чрез изпращане на имейл или обаждане до посочения телефон и да ни посетите на адрес гр. София, ул. „Владово“ № 1.


За кого се отнасят настоящите Правила за личните данни?

 • Лица, на които РЦПППО – София-град предоставя подкрепа;

 • Родителите на лица, на които се предоставя подкрепа;

 • Служители в учебни заведения;

 • Посетители на платформата.


ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПОДКРЕПА


РЦПППО – София-град предоставя допълнителна подкрепа на деца (в детски градини и училища) със специални образователни потребности, по-долу наричани децата. В тази връзка обработва техни лични данни, в това число чувствителни такива.


Какви данни събираме за децата?

Данните, които събираме за децата, се определят от параметрите на конкретния случай и законовите изисквания за осъществяване на нашата дейност.


Как събираме личните данни за децата?

Начинът, по който събираме личните данни на децата, е от техните родители, които желаят да се ползват от възможността за осигуряване на допълнително подпомагане на детето им. Възможно е допълнителна информация да се набавя и от трети лица – учебното заведение, което посещава детето.


Цел на обработването на личните данни на децата?

РЦПППО – София-град обработва лични данни на децата в изпълнение на своите функции и задължения съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и съответни нормативни актове – Наредба за приобщаващото образование и др.


На какво основание обработваме личните данни на децата?

Основанието за обработка на Вашите лични данни е изпълнение на нормативно установените задължения на Регионалния център. По изключение е допустимо основанието за обработка на Вашите лични данни да бъде легитимния интерес на Администратора или съгласие.

В случаите на обработване на лични данни на дете въз основа на съгласие, се изисква съгласието на родителя.


На кого предоставяме личните данни на децата?

РЦПППО – София-град предоставя личните данни на децата на трети лица с оглед спецификите на своите дейности и задължението за отчетност пред Министерство на образованието /МОН/, Регионално управление на образованието и др., когато това е необходимо за изпълнението на задълженията ни.


За какъв срок съхраняваме личните данни на децата?

За всяко дете се създава лично досие, което се съхранява за период от пет години след напускане на системата на ресурсното подпомагане.РОДИТЕЛИ НА ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПОДКРЕПА


Във връзка с предоставянето на подкрепа на децата, които имат специални образователни потребности, се налага обработването и на личните данни на техните родители.


Какви данни събираме за родителите?

Данните, които събираме за родителите са обикновени лични данни за идентификация и данни за контакт.


Как събираме личните данни за родителите?

Начинът, по който събираме личните данни на родилите, е лично от тях при заявяване на отделни документи и предоставяне на информация.


Цел на обработването на личните данни на родителите?

РЦПППО – София-град обработва лични данни на родителите в изпълнение на своите функции и задължения.


На какво основание обработваме личните данни на родителите?

Основанието за обработка на Вашите лични данни е изпълнение на нормативно установените задължения на Регионалния център. По изключение е допустимо основанието за обработка на Вашите лични данни да бъде легитимния интерес на Администратора или съгласие.

В случаите на обработване на лични данни на дете въз основа на съгласие, се изисква съгласието на родителя.


На кого предоставяме личните данни на децата?

РЦПППО – София-град предоставя личните данни на родителите на трети лица само ако това е необходимо за изпълнение на функциите на регионалния център и спазването на законовите изисквания. Възможно е предоставяне на данни на Министерство на образованието /МОН/, Регионално управление на образованието и др., когато това е необходимо за изпълнението на задълженията ни или е свързано с правомощията на съответния орган.


За какъв срок съхраняваме личните данни на родителите?

Данните на родителите са част от информация, която се съхранява с досието на детето. Поради това се съхранява за период от пет години след напускане на детето на системата на ресурсното подпомагане.СЛУЖИТЕЛИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ


РЦПППО – София-град предоставя допълнителна подкрепа на деца (в детски градини и училища) със специални образователни потребности в отделни учебни заведения и съвместно с тях. Поради това се налага координиране на дейностите и обмяна на информация в това число данни на учители, преподаватели, директори и пр. от съответните учебни заведения.


Какви данни събираме за служителите в учебните заведения?

Данните, които събираме за служителите в учебните заведения, са обикновени лични данни за идентификация и данни за контакт.


Как събираме личните данни за служителите в учебните заведения?

Начинът, по който събираме личните данни за служителите в учебните заведения, е чрез директора на съответното учебно заведение, чрез ресурсните учители, които комуникират и обменят информация, както и чрез родителите на детето по повод предоставяни документи и информация, а също така е възможно и предоставянето на информация и лично от служителя в учебните заведения.


Цел на обработването на личните данни на служителите в учебните заведения?

РЦПППО – София-град обработва лични данни на служителите на учебните заведения в изпълнение на своите функции и задължения за координиране на дейностите по подпомагане на децата със съответното учебно заведение.


На какво основание обработваме личните данни на служителите в учебните заведения?

Основанието за обработка на личните данни на служителите в учебните заведения е изпълнение на нормативно установените задължения на Регионалния център за предоставяне на ресурсна подкрепа и координиране на действията с учебните заведения.


На кого предоставяме личните данни на служителите в учебните заведения?

РЦПППО – София-град предоставя личните данни на служителите в учебните заведения на трети лица само ако това е необходимо за изпълнение на функциите на регионалния център и спазването на законовите изисквания. Възможно е предоставяне на данни на Министерство на образованието /МОН/, Регионално управление на образованието и др., когато това е необходимо за изпълнението на задълженията ни или е свързано с правомощията на съответния орган.


За какъв срок съхраняваме личните данни на служителите в учебните заведения?

Имената на служителите в учебните заведения са част от информация, която се съхранява в досието на детето. Поради това се съхранява за период от пет години след напускане на детето на системата на ресурсното подпомагане.ПОЛЗВАТЕЛИ НА ПЛАТФОРМАТА


Платформата Подкрепи ме позволява допълнителна възможност за развитие на децата.


Какви лични данни събираме за посетителите на платформата?

РЦПППО – София-град не събира лични данни на посетителите на свободно достъпната и публична част на платформата. Когато някой посети платформата, информацията, която се събира, е свързана с моделите на поведение на посетителите. Правим това, за да открием броя на посетителите в различните части на платформата. Тази информация се обработва само по начин, който не идентифицира субекта.


Какви лични данни обработваме чрез платформата?

Платформата е достъпна свободно, като тези посещения не са свързани с обработката на лични данни.

При определени активности е необходима обработка на данни: регистрация на профил, влизане в профил и използване на функционалностите, които са достъпни само за регистрирани потребители.

В случай, че изпратите заявка за програма за развитие чрез формата, публикувана на платформата, Вашите лични данни постъпват директно и единствено на имейла на администратора на платформата в РЦПППО-София-град и се обработват съобразно естеството на заявката (Например: ако е за предоставяне на подкрепа на дете и съдържа данните на родителя, се обработва по изложените по-горе начини за обработка на данни на родители).


Как събираме личните Ви данни?

Личните данни се събират пряко от субекта на данните (родителя за децата) при регистрация и предоставяне на допълнителна информация чрез платформата.


С каква цел обработваме личните Ви данни?

Целта на обработката на данните е оторизация и изпълнение на съответната заявка, която сте подали към сървъра за използване на функционалностите на платформата.


На какво основание обработваме личните Ви данни?

В зависимост от естеството на заявката съответно се прилагат правилата за обработка на данни за приложимата категория субекти.


На кого предоставяме личните данни?

Личните данни не се предоставят на трети лица.ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ


Във връзка с обработването на Вашите лични данни, за нас е важно да Ви информираме, че притежавате набор от права, които сте свободни да упражните, когато сметнете за необходимо, като се обърнете към РЦПППО – София-град в качеството му на администратор на лични данни със съответното искане.


Правото на достъп


Какво представлява правото на достъп до лични данни?

Въз основа на правото на достъп Ви информираме дали обработваме Ваши лични данни, какви категории лични данни обработваме и по какъв начин, на какво основание го правим, за какъв срок ще ги обработваме, както и дали ги предоставяме на други лица.


Винаги ли сме длъжни да удовлетворим искането Ви?

Достъпът може да Ви бъде отказан, в случай че искането Ви е явно необосновано.

Достъпът може да бъде отказан и ако Вашите лични данни съдържат лични данни на трети лица, освен ако третите лица изрично не са се съгласили да Ви предоставим данните им.


Какво ще получите в отговор на искането си?

В случай че преценим, че искането Ви е обосновано и удовлетворяването му не би засегнало личните данни на трети лица (или е налице тяхното съгласие) ще получите отговор, който съдържа информация по посочените по-горе критерии.

В случай че е налице основание за отказ, ще Ви предоставим информация за основанието за отказа.


Коригиране на лични данни


Какво представлява правото на коригиране до лични данни?

Правото на коригиране на лични данни дава възможност да се поправят неточните или вече неактуални данни.

Можете да използвате това свое право и в случаите, в които е необходимо допълване на личните Ви данни с оглед целите, за които са ни предоставени.


Как можете да упражните правото си на коригиране на лични данни?

Можете да упражните правото си на коригиране на личните данни, които обработва РЦПППО – София-град като подадете искане. Можете да използвате формата, която е достъпна на сайта на Администратора или да подадете молба в свободен текст.

В заявлението за коригиране или допълване на данните е нужно да посочите кои конкретно данни смятате за некоректни, как следва да бъдат поправени или допълнени, както и да приложите съответни доказателства, ако такива са налични.


Какво ще получите в отговор на искането си?

В случай че преценим, че искането Ви следва да бъде удовлетворено, ще предприемем необходимите стъпки за да коригираме личните Ви данни по начин, по който сте заявили, че следва да се извърши това.

В случай че е налице основание за отказ, ще Ви предоставим информация за основанието за отказа.


Изтриване на лични данни


Какво представлява правото на изтриване на лични данни?

Правото на изтриване на лични данни или по-разпространено като правото да бъдеш забравен Ви дава възможност след като дадени Ваши лични данни не са вече необходими за целите, за които РЦПППО – София-град ги събира и обработва, да поискате от Администратора те да бъдат изтрити.


Кога можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити?

Можете да се възползвате от правото си личните Ви данни да бъдат изтрити, ако:

 • личните Ви данни се обработват на основание Вашето съгласие и Вие решите да го оттеглите;

 • вече не желаете данните Ви да бъдат обработвани за маркетингови цели;

 • смятате, че обработването им е незаконосъобразно.


Винаги ли ще бъде удовлетворено искането Ви?

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно, затова РЦПППО – София-град си запазва правото да откаже да удовлетвори искането Ви ако обработването е:

 • на законово основание;

 • за установяването, упражняването и защитата на правни претенции;

 • за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • за научни, изследователски и статистически цели, както и ако се извършва в обществен интерес.

Също така, ако искането Ви е явно необосновано, запазваме си правото да откажем да изтрием данните Ви.


Какво ще получите в отговор на искането си?

В случай на отказ да удовлетворим искането Ви, ще получите мотивите ни за това решение.

В случай че са налице условията за удовлетворяване на искането Ви, същото ще бъде изпълнено.


Ограничаване на обработването на лични данни


Какво представлява правото на ограничаване на обработването на лични данни?

Правото на ограничаване на обработката на лични данни дава възможност на субекта на данни да ограничи начина, по който се обработват личните му данни, ако се съмнява в точността на данните или начина, по който се използват същите.


Правото на ограничаване забранява ли на администратора да обработва личните данни?

Упражняването на това право не рефлектира върху правото на Администратора да обработва личните Ви данни по някой от следните начини:

 • да продължи да съхранява Вашите лични данни;

 • да ги използва за установяването, упражняването и защитата на правни претенции;

 • за защита правата на други лица;

 • когато важен обществен интерес налага това.


Какво представлява ограничаването на обработването?

Обикновено ограничението за обработване на личните Ви данни е временно, за следните срокове:

 • Ако Вие оспорвате точността на личните Ви данни – обработването на личните данни се ограничава, докато се изясни дали искането да бъдат коригирани е основателно;

 • Ако Вие възразявате срещу обработването на данните Ви въз основа на обществен или легитимен интерес – обработването на личните данни се ограничава, докато трае проверката, която ще оцени чий интерес е от първостепенно значение.

Възможно е ограничението да не е временно, а да е по отношение на определен тип обработване.

Ако ограничаването е временно, Администратора се задължава да Ви информира, преди то да отпадне.


Администраторът на лични данни винаги ли е длъжен да удовлетвори искането Ви?

Администраторът е длъжен да удовлетвори Вашето искането, ако:

 • не се нуждае вече от данните Ви за целите на обработването им, но на Вас са Ви нужни с оглед установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 • смятате, че обработваме данните Ви неправомерно, но все пак не искате те да бъдат изтрити;

 • е предоставило данните Ви на трети лица, то се задължава, доколкото това е възможно и не би ни струвало несъразмерно големи усилия, да ги информира за Вашето искане.

Ако сметнем, че искането Ви за ограничаване е явно необосновано, си запазваме правото да откажем да ограничим обработването на данните Ви, като ще Ви информираме мотивирано за отказа си.


Преносимост на личните данни


Какво представлява правото на преносимост на личните данни?

РЦПППО – София-град като администратор на лични данни, предоставя възможност да упражните правото си на преносимост на личните данни в случаите, когато личните Ви данни се обработват по автоматизиран начин, въз основа на Вашето съгласие или обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение. Въз основа на това право ще можете да получите личните си данни или същите да бъдат пряко прехвърлени към друг – избран от Вас Администратор на лични данни.

Имате право да поискате да получите личните си данни в структуриран и широко използван, пригоден за машинно четене формат, и да ги прехвърлите на друг администратор или, когато това е технически осъществимо, да поискате ние пряко да ги прехвърлим на посочен от Вас администратор.


Администраторът на лични данни винаги ли е длъжен да удовлетвори искането Ви?

Правото на преносимост на данните не е абсолютно. Правото на преносимост на личните данни е приложимо в случаите, когато:

 • обработването е въз основа на съгласие или е необходимо за изпълнение на задължение по договор;

 • е налице автоматизирано обработване на лични данни.


Какво се случва с личните ми данни след удовлетворяване на искането за преносимост на данните?

Администраторът не изтрива личните Ви данни, но спира да ги обработва за целите, за които са му били предоставени.


Възражение срещу обработване на лични данни


Какво представлява правото на възражение срещу обработването на лични данни?

Правото на възражение Ви дава възможност да се противопоставите на обработването на личните Ви данни за определени цели.


Винаги ли можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни?

Можете да възразите срещу обработването само в случаите, когато Администраторът ги обработва:

 • на основание наличие на легитимен интерес, независимо дали това е легитимния интерес на Администратора на лични данни, или на трета страна;

 • за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели;

 • за целите на директния маркетинг (включително профилиране).


Упражняване на правата


Как можете да упражните изброените права?

Всяко от изброените права може да упражните чрез подаване на писмено искане до Администратора на лични данни.


Как се подава искането?

За целта можете да използвате формата за заявление за съответното право или да подадете молба в свободен текст.


Къде се намира формата за заявление?

Формата е достъпна в офиса на Администратора на адрес гр. София, ул. „Владово“ № 1 или на сайта на Администратора – www.rcsf.bg


Какво трябва да съдържа молбата в свободен текст, ако предпочетете да сезирате Администратора по този начин?

В искането си е необходимо да посочите Вашите имена и адрес, както и други идентифициращи данни, ако сметнете за необходимо, описание на Вашето искане, предпочитаната форма на комуникация, дата и подпис.

Ако действате като упълномощено лице, e нужно да приложите към заявлението и съответното пълномощно.


Къде се подава искането?

Искането можете да подадете на място в офиса на РЦПППО – София-град на адрес гр. София, ул. „Владово“ № 1, както и да подадете чрез куриер или по пощата до този адрес.

Можете да подадете попълненото от Вас заявление или молба в свободен текст и на имейл: administracia@rcsf.bg


Как ще разберете резултата от подаденото искане?

Ще се свържем с Вас по посочения от Вас начин – имейл или адрес. В случай че не посочите изрично начин на комуникация – имейл или адрес, Администраторът ще се свърже с Вас по начина, който прецени за най-удобен с оглед ефективност. Ако сте посочили само имейл, или само адрес, то ще се свържем с Вас чрез предоставения от Вас начин за комуникация.


Възможно ли е да ми бъдат поискани допълнителни документи/данни?

С цел защита на правата на субекта на данни е възможно да Ви бъдат поискани допълнителни документи или данни, за да се уверим, че не е налице злоупотреба с право. Поисканите допълнителни данни или документи няма да бъдат обработвани по начин, със средства и за цели различни от идентифициране на субекта на данните и подалия искането за упражняване на права.


Колко време ще чакате за отговор?

РЦПППО – София-град е администратор на лични данни с висока ангажираност в сферата на защитата на личните данни, поради което полагаме усилия да отговаряме максимално бързо на исканията. Въпреки това, Ви информираме, че нормативно установеният срок е до 1 месец от подаване на заявлението.СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА


Какво да направите ако не сте доволни от отговора на Администратора или смятате, че е налице нарушение на правата Ви?

В случай че смятате, че правата Ви по Регламент 2016/679 и по Закона за защита на личните данни са нарушени, имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни.


Комисията ще разгледа Вашия случай и ще Ви информира за резултата.


След като се произнесе с решение, Комисията ще Ви изпрати копие от него, което Вие имате право да обжалвате по съдебен ред според правилата на Административнопроцесуалния кодекс.


Заедно с това имате възможност да сезирате и съответния административен съд или Върховен административен съд по правилата, уредени в Административнопроцесуалния кодекс.


Не можете да сезирате съда, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или нейно решение относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.ПРАВИЛА ЗА БИСКВИТКИТЕ


Какво е „бисквитката“?

„Бисквитката” е малко количество данни, които платформата съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.


Използваме ли ние бисквитки?

На нашата платформа използваме „бисквитки” във връзка с нейното функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ.

Бисквитките поддържат платформата лесна за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото Ви посещение в платформата.

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не. Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашата платформа за Вас.


Какви бисквитки използваме?


Абсолютно Необходими:

Това са бисквитки, без които платформата не може да функционира правилно и не могат да бъдат изключени от нашите системи. Обикновено те се задават само в отговор на Ваши действия /заявки/. Можете да настроите браузъра си да блокира или да ви предупреждава за тези „бисквитки“, но някои части от страницата ни няма да работят. Тези „бисквитки“ не съхраняват никаква лична информация.


Препоръчителни:

Тези „бисквитки“ позволяват на платформата ни да запомни информация, която променя начина, по който предпочитате да изглежда платформата, като предпочитания от вас език или региона, в който се намирате.

Загубата на информацията, съхранявана в такъв вид „бисквитка“, може да намали функционалността при работа с платформата, но няма да й попречи да работи.


Статистически:

Тези „бисквитки“ ни позволяват да отчитаме посещенията и източниците на трафик, за да можем да измерим и подобрим ефективността на нашата платформа. Те ни помагат да знаем кои страници са най-популярни и кои най-малко популярни, и да разберем как посетителите се движат в платформата. Цялата информация, която тези бисквитки събират, се агрегира и следователно е анонимна. Ако не разрешите тези „бисквитки“, няма да знаем кога сте посетили платформата, кои теми и ресурси представляват интерес за нашите посетители и няма да можем да наблюдаваме ефективността му.Бисквитки oт трети страни:

Тази платформа използва Google Analytics, за да събира анонимна информация като брой посетители на платформата и най-често посещавани страници.

Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите.

В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.